دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   رستمی مال خلیفه

پست الکترونیکی : rostamy@srbiau.ac.ir، mohsen_rostamy@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهرکرد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : خوارزمی(تربیت معلم تهران )

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر پژوهش از تیر 1387 تا آبان 1390 مدیر گروه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی و آموزش ریاضی از آبان 1390 تا خرداد 1392 مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری، ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر از خرداد1392 تا کنونعضویت در جوامع علمی

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن DEA ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی کاربردی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیر گروه ریاضی کاربردی(ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/01/01

محسن رستمی  مال  خلیفه

محسن رستمی مال خلیفه

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^